ΔΡΑΣΗ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ"

ΔΡΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 11.685,00 ευρώ

Η Δράση «Ψηφιακό Βήμα» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, (Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του ΕΠΑνΕΚ), στην Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ» και συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 1.2: «Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων Τ.Π.Ε. για τις επιχειρήσεις». Συμβάλει επίσης στους Δείκτες Εκροών CO 01 (Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται) και CO 02 (Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση) και CO 08 (Αύξηση Απασχόλησης σε επιχειρήσεις – Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης).